Metodologia

Formació

Orientem la formació a l’ús real de l’idioma en situacions autèntiques, amb el domini conscient de les estructures gramaticals que requereix la comunicació real.


Objectiu

El nostre objectiu és que aprenguis a comunicar-te en contextos socials (feina, vida privada, amb els nous mitjans…) hi ha utilitzar l’idioma com un mitjà de comunicació.


Face-to-face

L’organització i els mètodes i suports (face-to-face presencial i/ o online) de formació han de ser flexibles i eficients.
Gràcies a l’àmplia gamma de
formats de cursos presencials (grupals, individuals, coaching, seminaris), així com a la varietat de programes (idiomes per nivells, training de competències, training intercultural), oferim alternatives flexibles tant pel que fa al format com a la ubicació (a gairebé tot Espanya).
Els nostres programes de Blended learning utilitzen les noves tecnologies per a l’aprenentatge online. El nostre face-to-face online t’ofereix el mateix nivell d’interactivitat i una major flexibilitat que un curs presencial.


Nivells de competència

El Marc europeu comú de referència per a les llengües: Tots els nostres programes estan organitzats d’acord amb el marc referencial de nivells de competència lingüística, destreses i habilitats comunicatives, que concorden amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües.
A cada nivell es descriuen capacitats i habilitats comunicatives per a cada fase del procés d’aprenentatge.

Anglès   Alemany   Espanyol


And last but not least: Un equip de professionals, professors i gestors entusiastes i experts en el disseny de plans de formació.

TOP